برنامه خبری

این نوع اپ برای وب سایت هایی خبری یا وب سایت هایی که دارای مطالبی هستند که به هر نحوی تمایل دارند آن مطالب را از طریق یک اپ قدرتمند اطلاع رسانی کنند مناسب می باشد.