برنامه کتاب

برنامه کتاب موبایل جهت اسجاد نسخه موبایل کتاب های ناشران و همچنین ایجاد برنامه های محتوار محور برای گوشی های موبایل می باشد.